Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Hälsoundersökningar

I samarbete med Corviva har vi möjligheten att erbjuda
en Ny WEB-baserad Hälsoundersökning från 1 januari 2014.

Undersökningen kan beställas av enskild eller av företag.

Genom att kartlägga hälsotillstånd och livsstil  kan man upptäcka riskfaktorer, samt motivera till förändringsarbete och därmed förebygga ohälsa hos den anställde.

För företaget är det av värde med friska medarbetare och som ger goda förutsättningar till hälsosamma arbetsplatser. Syftet kan också vara  att få en kartläggning av medarbetarnas hälsotillstånd, för att planera ex friskvårdsinsatser på företaget.

Alt 1 HÄLSOUNDERSÖKNING MODERN
Innan mötet med Avestahälsans sjuksköterska ska den anställde ha besvarat ett 20-tal frågor via internet som handlar om levnadsvanor, ärftlighet, sjukdomar etc. När det är dags för själva hälsoundersökningen har  sjuksköterskan redan en mycket bra bild av medarbetarens hälsosituation, vilket gör att vi kan vara mycket effektiva.

I en första del av hälsokontrollen testar sjuksköterskan bland annat blodtryck, kolesterol och blodsocker. I den andra delen ges en personlig livsstilsrådgivning. Utgångspunkten för samtalet är den rapport som tagits fram som ett resultat av de svar medarbetaren gav på webbfrågorna. En diskussion förs inom vilka områden individen kan förbättra sin livsstil. Avslutningsvis görs en gemensam plan som beskriver vad den anställde ska förbättra tills nästa möte.

Rapport efter mötet
Efter mötet med Avestahälsans sjuksköterska får medarbetaren en
fullt uppdaterad rapport som innehåller:

 • Hälsoindex
 • Fysiologiska resultat
 • Blodvärden
 • Livsstilsrekommendationer
 • Riskbedömning diabetes, hjärtinfarkt och stroke
 • Livsstilsplan

Undersökningen kan kompletteras med arbetsmiljöfrågor, hörselprov, syntest och
lungfunktionstest utifrån beställning och beroende på vilka arbetsmiljörisker
som finns på företaget.
Vid fler än 10 utförda profiler kan en rapport sammanställas och återrapporteras
till beställaren med förslag om fortsatta insatser.

 Alt 2 HÄLSOUNDERSÖKNING DIAMANT
Som alt 1 men med utökad provtagning och läkarundersökning.
Kan utföras på enskilda eller grupper av  utvalda personer på företaget.

Utförande
Ett fågeformulär gällande hälso- och levnadsvanor besvaras på Webben.
Provtagning med ett 15-tal laboratorieprover.

Besök hos läkare för undersökning och svar på provtagnings- och undersökningsresultat samt råd för framtiden om eventuella livsstilsförändringar.

Rapport efter mötet
Efter mötet  får medarbetaren en fullt uppdaterad rapport som innehåller:

 • Hälsoindex
 • Fysiologiska resultat
 • Blodvärden
 • Livsstilsrekommendationer
 • Riskbedömning diabetes, hjärtinfarkt och stroke
 • Livsstilsplan

Undersökningen kan kompletteras med arbetsmiljöfrågor, hörselprov, syntest och
lungfunktionstest utifrån beställning och beroende på vilka arbetsmiljörisker
som finns på företaget.
Vid fler än 10 utförda profiler kan en rapport sammanställas och återrapporteras
till beställaren med förslag om fortsatta insatser.