Skip to content

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Vi erbjuder avlastande samtal vid akuta kriser.

Vi erbjuder arbetsmiljökartläggning genom webbaserad enkät, COPSOQ samt uppföljning med en grupprapport ifall 10 personer eller fler svarat på enkäten samt erbjuder stöd med ex handlingsplaner.

REHABILITERING

Arbetsgivare ska genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) se till att arbetet inte leder till ohälsa för arbetstagarna. När detta inte är tillräckligt för den enskilda arbetstagaren träder föreskrifterna om arbetsanpassning in. Vi erbjuder utredning och stöd för medarbetare och chef i rehabiliteringsprocessen genom teamarbete med ett tvärprofessionellt arbetslag med företagsläkare, företagssköterska, fysioterapeut/ergonom och psykoterapeut. Både arbetsgivare och medarbetare kan få hjälp och stöd i återgång i arbete och om detta inte är möjligt kan en arbetsförmågebedömning utföras, för bedömning om arbetstagaren har arbetsförmåga i nuvarande arbete. För arbetsgivare finns möjlighet att ansöka om medel från Försäkringskassan, Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar en extern anordnare, till exempel från företagshälsovården.

Vi erbjuder uppföljning efter stick- och skärskador.

Yrkeshygieniska mätningar

Vi erbjuder stöd från arbetsmiljöingenjör gällande hygieniska gränsvärden eller andra frågeställningar där råd och stöd kan behövas.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer vid tjänsteresor, vid exponeringar i tjänsten, som (TBE, hepatit B) i rehabiliterande ärenden (hepatit B) samt i förekommande fall även i samband med hälsoundersökning.

Fysioterapi

Vi erbjuder hög kompetens inom rehabilitering av rörelseapparaten för företag, där en snabb utredning och bedömning kan göras för att en medarbetare ska kunna återfå arbetsförmåga. Evidensbaserade tester, som ex TIPPA användas i utredningar och i samråd med arbetsgivaren kan ett arbetsplatsbesök inbokas som en del i bedömning och åtgärdsförslag.  Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med bland annat fysisk aktivitet som medel för att hjälpa människor att hitta sina egna resurser till att främja hälsa och rörelse genom hela livet.

Vi erbjuder submaximalt cykeltest (konditionstest) för beräkning av VO2max, där Du kan få en skattning av din kondition kopplat mot de arbetsuppgifter som ska utföras.

Vi erbjuder ergonomisk genomgång och synscreening vid arbete vid bildskärm samt andra former av arbetsplatsbesök anpassade efter de besvär som medarbetaren har, med möjlighet till åtgärdsförslag

Det här kan du göra själv, Tre möjligheter till en bättre hälsa:

1. Undvik stillasittande

2. Var aktiv i vardagen

3. Träna regelbundet.

Arbetsmiljö

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta