Ett bra arbetsmiljöarbete leder till att förebygga ohälsa och olycksfall , öka trivseln, och skapa attraktiva arbetsplatser. Arbetsmiljöaspekterna  skall  ingå som en naturlig del  i den vardagliga verksamheten och omfatta även psykiska  och sociala förhållanden.
Grunden i arbetsmiljöarbetet är att det skall utföras systematiskt och ske enligt de lagar och regler som verksamheten omfattas av

Avestahälsan kan hjälpa till att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det passar ditt företag  (AFS 2001:01)

  • Kartlägga/ undersöka arbetsmiljön utifrån olika aspekter ex buller, psykosocial arbetsmiljö, ventilation, vibrationer, arbetsställningar/arbetsrörelser
  • Bedöma riskerna enl. lagstiftningen
  • Ge förslag på åtgärder utifrån de brister som upptäckts vid kartläggningen.
  • Följa upp åtgärdernas effekter

Avestahälsan kan skräddarsy utbildningar utifrån de behov som framkommit vid undersökningen ex ergonomi, stresshanteringFörsta hjälpenHjärt- lungräddning

Vi kan hjälpa er att utforma handlingsprogram vid ex arbetsplatsolyckor och andra kriser. Våra beendevetare kan ta hand om individer och grupper om något händer (kris och samtalsstöd)

Speciellt viktigt är att undersöka och bedöma riskerna i arbetsmiljön inför förändringar i organisationen, ombyggnationer, nya inköp mm. Hänsyn till arbetsmiljön skall ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och arbetsplatsen.

Avestahälsan tillhandahåller lagstadgade hälsokontroller  (AFS 2005:6 och AFS 2014:23) ex nattarbetarundersökningrök – och kemdykning, höjdarbete, arbete med härdplaster,hörselkontroller, synundersökning vid bildskärmsarbete, lungfunktionsundersökning