Här följer en presentation av några av våra vanligaste  lagstadgade hälsokontroller.
Se mer detaljer i AFS 2005:6 och AFS 2014:23 Medicinska kontroller.
För kostnadsförslag kontakta Företagshälsovården på tel 0226-489050.

 • Härdplastundersökning
 • Höjdarbetesundersökning
 • Nattarbetarundersökning
 • Rök- och kemdykning

Härdplastundersökning

Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Läkarundersökning skall utföras innan arbete påbörjas med härdplaster.
Vid vissa härdplaster, exempelvis isocyanater och syraanhydrider skall undersökning utföras:

 • Före arbetet.
 • Efter 3-6 månader.
 • Sedan vartannat år eller vid besvär.

Målet är att upptäcka arbetstagare som lättare kan drabbas av ohälsa såsom allergier, eksem och/eller luftvägsbesvär om de exponeras för härdplaster.

Kunden tillhandahåller produktblad om vilken typ av härdplaster som hanteras.
Frågeformulär fylls i vid besöket. Provtagning hos sköterska: Blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI samt lungfunktionstest.
Läkarundersökning med utfärdande av tjänstbarhetsintyg.
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.

Höjdarbete

Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.

 • Periodisk läkarundersökning årligen.
 • Inom 12 månader innan höjdarbete påbörjas första gången.
 • Innan höjdarbete återupptas och om mer än 12 månader gått sedan
  den senaste läkarundersökningen.
 • Före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid höjdarbete

Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge akut medvetandepåverkan eller orsaka annan plötslig svaghet.

Frågeformulär fylls i vid besöket.Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, gamma-GT, blodtryck inklusive kontroll av ortostatisk reaktion, längd, vikt, BMI samt synkontroll. Hörselkontroll vart 5:e år.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning.

 • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
 • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
 • Över 50 år, varje år.

Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för höjdarbete i master och stolpar enligt AFS 2005:6.Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.

Nattarbetarundersökning

Läkarundersökning som omfattar arbetstagare i nattarbete enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Med nattarbete avses:
Arbete minst tre timmar av dygnets arbete om natten
eller om minst 38% av årsarbetstiden sker om natten
Arbetsgivare skall erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången.

Syftet är att minska riskerna för att arbetstagare skall drabbas av hälsostörningar till följd av sysselsättning i nattarbete.
Den medicinska kontrollen avser i första hand att samla information om redan etablerade sjukdomar, sömn- och hälsostörningar, kost- och levnadsvanor samt redan inträffade olyckstillbud.
Med utgångspunkt från denna samlade information görs sedan en övergripande bedömning av lämpligheten.

Periodisk läkarundersöknings skall erbjudas med sex års mellanrum och då arbetstagaren fyllt 50 år med tre års mellanrum.
Arbetstagaren har full rätt att avstå från erbjudandet.
I provtagningen ingår blodfetter, blodvärde, blodsocker, längd, vikt, BMI samt EKG.
I samband med läkarundersökningen ifylles ett frågeformulär.
Läkaren utfärdar intyg till arbetsgivaren där det framgår tidpunkt för nästa undersökning och med rekommendation om fortsatt arbete.

Vid ohälsa kan uppföljning ske hos läkare, sköterska, sjukgymnast/ergonom eller beteendevetare.
Intyg skickas till företaget om rekommendation.

Rök- och kemdykning

Arbetstagare som är rök- och kemdykare skall ha god fysisk arbetsförmåga.
Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.

 • Periodisk läkarundersökning årligen.
 • Inom 6 månader innan arbetet påbörjas första gången.
 • Innan arbete med rök- och kemdykning återupptas om mer än tolv månader gått sedan senaste läkarundersökningen.
 • Före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök- och kemdykning.

Läkarundersökningen syftar till att förebygga sjukdom eller svaghet som ökar riskerna för ohälsa  eller olycksfall vid rök- och kemdykning.
Den som uppvisar sjuklighet eller sådan svaghet är ej tjänstbar.

Frågeformulär fylls i vid besöket.
Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI, synkontroll.
Lungfunktionstest och hörselkontroll vid behov.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning

 • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
 • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
 • Över 50 år, varje år

Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för arbete med rök- och kemdykning enligt AFS 2005:6.
Vid bedömning av tjänstbarhet, skall godkänt fysiskt test på rullband vägas in i bedömningen.
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.