Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Rök- och kemdykning

Arbetstagare som är rök- och kemdykare skall ha god fysisk arbetsförmåga.
Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.

  • Periodisk läkarundersökning årligen.
  • Inom 6 månader innan arbetet påbörjas första gången.
  • Innan arbete med rök- och kemdykning återupptas om mer än tolv månader gått sedan senaste läkarundersökningen.
  • Före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök- och kemdykning.

Läkarundersökningen syftar till att förebygga sjukdom eller svaghet som ökar riskerna för ohälsa  eller olycksfall vid rök- och kemdykning.
Den som uppvisar sjuklighet eller sådan svaghet är ej tjänstbar.

Frågeformulär fylls i vid besöket.
Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI, synkontroll.
Lungfunktionstest och hörselkontroll vid behov.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning

  • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
  • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
  • Över 50 år, varje år

Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för arbete med rök- och kemdykning enligt AFS 2005:6.
Vid bedömning av tjänstbarhet, skall godkänt fysiskt test på rullband vägas in i bedömningen.
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.