Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Höjdarbete

Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.

  • Periodisk läkarundersökning årligen.
  • Inom 12 månader innan höjdarbete påbörjas första gången.
  • Innan höjdarbete återupptas och om mer än 12 månader gått sedan
    den senaste läkarundersökningen.
  • Före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid höjdarbete

Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge akut medvetandepåverkan eller orsaka annan plötslig svaghet.

Frågeformulär fylls i vid besöket.Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, gamma-GT, blodtryck inklusive kontroll av ortostatisk reaktion, längd, vikt, BMI samt synkontroll. Hörselkontroll vart 5:e år.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning.

  • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
  • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
  • Över 50 år, varje år.

Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för höjdarbete i master och stolpar enligt AFS 2005:6.Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.