En tjänst som kartlägger ergonomiska brister och risker i arbetsmiljön med avsikt att minska risken för arbetssjukdomar och  arbetsskador.
Analysen innehåller undersökning av arbetsteknik, hjälpmedel, utrustning samt arbetsorganisation
I en slutrapport ges sedan förslag på eventuella åtgärder med tillhörande uppföljning.

Efter beställning från uppdragsgivare görs en gemensam planering av uppdraget och sedan utförs undersökning och riskbedömning samt slutlig muntlig och skriftlig rapport.

Undersökningen kan riktas mot individ och grupp och t ex innehålla enkätundersökning, ergonomirond, videofilmning med mera.
Rapporten kan kompletteras med en ergonomisk utbildning baserad på de brister man funnit