Arbetsanpassning

Arbetsanpassning  är en skyldighet som åvilar arbetsgivaren men den anställde som anpassningen gäller, har också en skyldighet att aktivt medverka i anpassningsarbetet.
(AFS 1994:01)
Företaget kan få hjälp av Avestahälsan att anpassa ett arbete eller en arbetsplats till en person som har speciella behov. Det är fra företagssköterskan, ergonomen och skyddsingenjören som hjälper till och ger råd i dessa ärenden. Men beteendevetaren kan också träda in när det gäller anpassning av den psykiska och psykosociala arbetsmiljön.

Kort- och långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaron kostar företaget stora summor. Använd Avestahälsan för att göra analys av frånvaron och att tillsammans utarbeta en strategi för att komma tillrätta med problematiken. Vi har också utarbetade flödesscheman för att arbeta med sjukfrånvaron.

Den anställde kan ha rätt till särskilt högriskskydd. Detta kan beviljas av Försäkringskassan vid risk för ett större antal sjukperioder pga dokumenterad sjukdom, ex migrän, diabetes, epilepsi.
Arbetsgivaren betalar ej sjuklön om den anställde fått högriskskydd beviljat, och den anställde slipper karensdag. Avestahälsan kan hjälpa till med denna ansökan.

Vår produkt Tidig Sjukanmälantjänst kan användas för att minska frånvaron. Du kan läsa mer under ”Sjukanmälantjänst